Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Przyjmowanie godzin ponadwymiarowych
5.6.2014
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Powiązane dokumenty

Zapłata za fakturę w funtach w placówce oświatowej
15.5.2014
Zapłatę rachunku należy ująć w księgach rachunkowych po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zapłaty, natomiast kurs właściwy na potrzeby ustalenia zobowiązania (po otrzymaniu rachunku, ale przed jego zapłatą) to średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia rachunku.
Powiązane dokumenty

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6.5.2014
Przepis art. 233 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom niezbędne środki higieny osobistej. Zgodnie z § 115 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno ilość jak i rodzaj tych środków powinny być dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy.
Powiązane dokumenty

Dotacje na dzieci niepełnosprawne
25.4.2014
Mimo, że ustawa o systemie oświaty nie rozstrzyga tego wprost, dotacje udzielone przedszkolom niepublicznym na uczniów niepełnosprawnych, jako dotacje finansowane z subwencji oświatowej, nie podlegają refundacji przez gminy. Z jednym wyjątkiem.
Powiązane dokumenty

Podróż służbowa a badania dla kierowców
11.4.2014
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (w tym również polecenie prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego) przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
Powiązane dokumenty

Ekwiwalent za okres stanu nieczynnego
2.4.2014
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 maja 1984 r. potwierdził prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym. Inne orzeczenia sądowe utrwaliły pogląd o proporcjonalnym charakterze prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
Powiązane dokumenty

Wypłata dodatku za wysługę lat dla nauczyciela
26.3.2014
Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy. Dodatek ten nie może jednak przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
Powiązane dokumenty

Agresywne dziecko
17.3.2014
Działalność kuratora powinna wpływać terapeutycznie, bezpośrednio na ucznia, a jednocześnie profilaktycznie na poprawę jego otoczenia, które może wywierać ujemny wpływ na wychowanka, czyli łączyć działania kontrolne i udzielanie pomocy.
Powiązane dokumenty

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
10.3.2014
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Powiązane dokumenty

Trzynastka a urlop macierzyński
3.3.2014
W czerwcu 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Nowelizacja wprowadza regulację, zgodnie z którą pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, a także z dodatkowego urlopu macierzyńskiego podlegają innym przepisom w zakresie wypłacania trzynastki.
Powiązane dokumenty