Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Świadectwo pracy
6.10.2014
Na podstawie przepisów prawa pracy pracodawca zobowiązany jest z urzędu, a więc bez wniosku zainteresowanego, do wydania pracownikowi świadectwa pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
Powiązane dokumenty

Przeniesienia nauczyciela z przedszkola do szkoły
25.9.2014
Zmiana stanowiska w ramach tej samej szkoły uzależniona jest od rodzaju stosunku pracy, jaki wiąże nauczyciela ze szkołą. Jeżeli jest to zatrudnienie na podstawie mianowania, wówczas przeniesienie na inne stanowisko odbywa się w drodze art. 18 Karty nauczyciela.
Powiązane dokumenty

Odmowa przyjecia nowych warunków pracy a odprawa
8.9.2014
Zmiany planów nauczania skutkujące wypowiedzeniem stosunku pracy są bez wątpienia przyczyną niedotyczącą pracowników – gdyż są to przyczyny leżące wyłącznie po stronie pracodawcy. Tak więc co do zasady odprawa pracownikowi się należy.
Powiązane dokumenty

Data wydania świadectwa a egzamin poprawkowy
25.8.2014
Decyzja o promowaniu uczniów, którzy zdają egzamin poprawkowy, zapada na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej w czerwcu. Zatem w sytuacji, gdy uczeń zdaje egzamin poprawkowy w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym wpisuje się datę czerwcowej uchwały.
Powiązane dokumenty

Organizacja zajęć religii i etyki
8.8.2014
Niezbędną przesłanką dla zorganizowania w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie oświadczenia w formie pisemnej obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska ucznia oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub etyki.
Powiązane dokumenty

Wagary uczniów problemem szkoły
30.7.2014
W Polsce obowiązuje ustawowy obowiązek szkolny nałożony na każdego młodego człowieka do lat 18. Problem polega jednak na tym, że przepisy prawne nie zawsze są dostatecznie przekonującym argumentem za pozostaniem na lekcjach dla ucznia, który właśnie zdecydował o pójściu na wagary.
Powiązane dokumenty

Zadania dyrektora w nadzorze pedagogicznym
22.7.2014
Osobną grupą zadań związanych z nadzorem jest współpraca z podmiotami sprawującymi nadzór zewnętrzny placówki. Większość tych zadań dyrektor powinien realizować wspólnie z pozostałymi członkami kadry kierowniczej szkoły, natomiast ewaluacja wewnętrzna powinna być realizowana głównie poprzez nauczycieli.
Powiązane dokumenty

Rada szkoły
2.7.2014
Rada szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w danej placówce.
Powiązane dokumenty

Rozwój zawodowy nauczycieli – obowiązki dyrekcji
23.6.2014
Zgodnie z Kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości nie większej niż 1 proc. planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (jednocześnie nie mniej niż 0,5 proc.).
Powiązane dokumenty

Trudny uczeń w szkole
13.6.2014
Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczych, zaś rodzice są osobami wyposażonymi w szczególne prerogatywy oddziaływania formatywnego na swoje potomstwo. Nie oznacza to jednak, że szkoła i nauczyciele są w tym zakresie „wolni” od jakichkolwiek powinności.
Powiązane dokumenty