Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora
Podatek VAT w przypadku wynajmu pomieszczeń szkolnych
13.6.2014
W przypadku, gdy szkoła prowadzi działalność zarobkową pozaedukacyjną, może zostać zobowiązana do zapłacenia podatku VAT. Zasady płacenia i powstania zobowiązania podatkowego z tytułu wspomnianego podatku regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Powiązane dokumenty

Przekazywanie dokumentacji likwidowanej szkoły
5.6.2014
Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania przekazuje się organowi prowadzącemu. Natomiast dokumentacja przebiegu nauczania przekazywana jest w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Powiązane dokumenty

Przeznaczenie na szkołę 1% podatku dochodowego
16.5.2014
Szkoła nie jest organizacją pożytku publicznego, więc na jej rzecz nie można odprowadzać 1 proc. podatku dochodowego. Jednak taki odpis można dokonać na rzecz np. stowarzyszenia lub fundacji, w której celach statutowych znajduje się wspieranie danej placówki.
Powiązane dokumenty

Odliczanie darowizny na szkołę?
5.5.2014
Przedsiębiorcy mają prawo pomniejszyć dochód o wysokość darowizny, która przekazana została na cele pożytku publicznego. Czy w związku z tym darowizna na rzecz szkoły także może zostać odliczona?
Powiązane dokumenty

W jaki sposób dokumentować spotkania dyrektora z pracownikami?
24.4.2014
Z przepisów wyraźnie wynika, że dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W związku z tym spotkania, jakie odbywa dyrektora ze swoimi pracownikami, powinny być odpowiednio dokumentowane.
Powiązane dokumenty

Odwołanie dyrektora szkoły za naruszenie gospodarki finansowej szkoły?
17.4.2014
Jednym z obowiązków dyrektora szkoły jest dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki, zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki. To dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
Powiązane dokumenty

Rozpatrywanie skarg i wniosków w szkole
10.4.2014
Przepisy zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie prawa do wnoszenia skarg i wniosków mają również zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Nakładają więc one na dyrektorów obowiązek wprowadzenia procedury rozpatrywania skarg i wniosków w danej placówce, przyjmowania skarg i wniosków, jak również ich rozpatrywania.
Powiązane dokumenty

Przechowywanie protokołu z egzaminu poprawkowego
2.4.2014
Czy protokół z egzaminu poprawkowego ucznia wraz z pisemnymi pracami ucznia i informacjami o jego ustnych odpowiedziach jest integralną częścią arkusza ocen i musi być przechowywany razem z arkuszem 50 lat?
Powiązane dokumenty

Opłaty za pobyt w bursie szkolnej
21.3.2014
Wysokość opłat za mieszkanie w bursie szkolnej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
Powiązane dokumenty

Podział rezerwy części oświatowej subwencji
14.3.2014
MEN opublikowało kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
Powiązane dokumenty