Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Nadzór pedagogiczny
Koncepcja pracy szkoły
27.7.2012
Pojęcie „Koncepcja pracy szkoły” w sposób formalny, jako jeden z wymogów funkcjonowania placówek oświatowych, zapisane zostało w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) jako jedno z wymagań określonych jako podstawa do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej.
Powiązane dokumenty

Ewaluacja jako podstawowa forma sprawowania nadzoru pedagogicznego
27.7.2012
Zmiany w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w oświacie zakładają, że będzie on realizowany z jednej strony w kontekście tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek, z drugiej zaś w uznaniu znaczenia potrzeby pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówek oświatowych.
Powiązane dokumenty

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia
27.7.2012
Edukacja jako obszar kluczowy dla rozwoju społecznego wymaga analiz wybiegających daleko w przyszłość. Przywołując myśl Alberta Camusa, szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który jeszcze nie istnieje. Raport "Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia" autorstwa Witolda Kołodziejczyka i Marcina Polaka, przygotowany na zlecenie Instytutu Obywatelskiego jest właśnie taką próbą „odczytania” przyszłości.
Powiązane dokumenty

Hospitacja w czasie awansu zawodowego
27.7.2012
Obserwacja zajęć dydaktycznych, nazywana hospitacją, jest czynnością związaną z pełnieniem nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest, zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty przez dyrektora szkoły. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor nie jest nauczycielem. Przepisy prawa oświatowego nie wymagają jednak, aby osoba prowadząca hospitację miała co najmniej równy stopień awansu zawodowego.
Powiązane dokumenty

Raport na temat wykorzystania wskaźnika EWD
27.7.2012
Opublikowany został raport końcowy z „Badania dotyczącego możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania edukacyjnej wartości dodanej”. Z raportu wynika, że konieczne jest pogłębienie wiedzy na temat EWD, bowiem brakuje systemowych bodźców zachęcających do wykorzystania tego wskaźnika w zarządzaniu poszczególnymi szkołami oraz całym systemem oświaty.
Powiązane dokumenty

Procedura uchwalania szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki
27.7.2012
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, działalność edukacyjna szkoły określana jest obok szkolnego zestawu programów nauczania przez program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
Powiązane dokumenty

Ocena pracy nauczyciela
27.7.2012
Zgodnie z art. 6a. 1 Karty nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), praca nauczyciela podlega ocenie dokonywanej przez dyrektora szkoły. Wyjątkiem jest jedynie praca nauczyciela stażysty. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego.
Powiązane dokumenty

Ocena pracy dyrektora
27.7.2012
Ocenie podlega nie tylko praca nauczyciela, ale także dyrektora szkoły oraz tego nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektorskich. Zgodne z przepisami Karty nauczyciela ocenę pracy dyrektora przeprowadza organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Oczywiście, dyrektor może nie zgodzić się z przedstawioną oceną i może domagać się wystawienia nowej.
Powiązane dokumenty