Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Gabinet dyrektora - Nadzór pedagogiczny
Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2014/2015
12.9.2014
W bieżącym roku szkolnym minister oświaty zdecydowała, że ewaluacji problemowej poddawane będą następujące wymagania m.in. „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” oraz „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.
Powiązane dokumenty

Jak często należy dokonywać oceny pracy nauczyciela?
24.10.2013
Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie. Ocena taka może być dokonywana w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, która dokonywana jest w związku awansem zawodowym.
Powiązane dokumenty

Czym skutkuje dla nauczyciela negatywna ocena pracy?
13.9.2013
Polski system prawa oświatowego przewiduje dwa mechanizmy oceny pracy nauczyciela: pierwszy związany z awansem zawodowym nauczycieli, a drugi wynikający wprost z nadzoru pedagogicznego sprawowanego na poziomie szkoły przez każdego dyrektora i dotyczący realizacji nauczycielskich obowiązków zawodowych.
Powiązane dokumenty

Jak często zwoływać posiedzenia rady pedagogicznej?
25.4.2013
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Obowiązek jej powołania mają te placówki, w których zatrudnionych jest co najmniej 3 nauczycieli. Czy przepisy wyznaczają jednak odgórnie, ile razy w roku rada musi zostać zwołana?
Powiązane dokumenty

Gdy dyrektor nie jest nauczycielem, to kto sprawuje nadzór pedagogiczny?
8.3.2013
Ustawa o systemie oświaty stanowi, że dyrektor szkoły odpowiada za nadzór pedagogiczny, ale tylko wtedy, gdy jednocześnie jest nauczycielem. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2 ustawy, szkołą kierować może również osoba niebędąca nauczycielem. Kto w takiej sytuacji odpowiada za sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
Powiązane dokumenty

Wymagania w ewaluacji wewnętrznej
31.1.2013
Warto przypatrzyć się wszystkim wymaganiom zapisanym w rozporządzeniu. Wiele z nich zawiera bardzo podobne sformułowania i oczekiwania. Nie ma żadnych przeszkód, by z dwóch czy nawet trzech różnych zapisów stworzyć własny, który będzie częściowo pokrywał się z zapisami ustawowymi, częściowo zaś będzie odpowiadał na realne potrzeby placówki.
Powiązane dokumenty

Nowoczesny nadzór pedagogiczny w 2015 r.
19.11.2012
Minister edukacji poinformowała, że nowoczesny nadzór pedagogiczny zostanie w pełni wdrożony do 2015 r., a w tym roku nowej formule kontroli poddanych zostanie około 30 proc. wszystkich szkół. W ten sposób Szumilas odniosła się do krytycznego raportu NIK. Kontrolerzy stwierdzili, że często reformowany system nadzoru nie wpływa na podnoszenie jakości polskiej szkoły.
Powiązane dokumenty

NIK: system (braku) nadzoru pedagogicznego
15.11.2012
„Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych nie przekłada się na poprawę jakości nauczania. Jest nie tylko mało efektywny, ale bywa także niezgodny z obowiązującymi przepisami”. Tak swój raport poświęcony nadzorowi pedagogicznemu podsumowała Najwyższa Izba Kontroli. Zwróciła ona także uwagę, że na niską jakość nadzoru wpływa częsta zmiana koncepcji jego sprawowania.
Powiązane dokumenty

MEN planuje zmiany w nadzorze pedagogicznym
27.7.2012
Resort edukacji przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zmiana przepisów polega m.in. na modyfikacji opisów wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji oraz doprecyzowaniu terminów i procedur działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli. Projekt trafił do konsultacji społecznych.
Powiązane dokumenty

Procedura wdrożenia innowacji w szkołach publicznych
27.7.2012
Realizacja innowacji w szkołach i placówkach musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.). Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia innowacją pedagogiczną, prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach, są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
Powiązane dokumenty