Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Prawo - Komentarze i opinie
Czy nauczyciel może odmówić prowadzenia nauczania indywidualnego?
5.5.2014
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
Powiązane dokumenty

Okresy zatrudnienia a staż pracy i nagroda jubileuszowa
11.4.2014
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Powiązane dokumenty

Uprawnienia urlopowe nauczycieli placówek nieferyjnych
2.4.2014
Wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się biorąc pod uwagę ogólny wymiar urlopu przysługującego nauczycielowi w roku kalendarzowym. Ponadto urlop nauczyciela zatrudnionego na niepełnym etacie ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela, który wcześniej został ustalony w umowie o pracę.
Powiązane dokumenty

Kwalifikacje do nauczania wos-u w gimnazjum
17.3.2014
Żaden przepis nie stanowi, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum posiada osoba, która ma wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela historii w szkołach ponadgimnazjalnych.
Powiązane dokumenty

Trzynastka a umowa na zastępstwo
3.3.2014
Nauczyciel rozwiązał zatrudnienie 20 stycznia 2013 r. w związku z przejściem na emeryturę, następnie został zatrudniony na czas określony od 25 lutego do 28 czerwca 2013 r. Czy nauczyciel ten ma prawo do trzynastki tylko za 20 dni stycznia, czy również za umowę na czas określony?
Powiązane dokumenty

Rozliczanie doraźnych zastępstw dyrektorów
30.1.2014
Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli ma na celu zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole, a także efektywne wykorzystanie czasu trwania zajęć. Każdy nauczyciel, jeśli zaistnieje taka potrzeba, może realizować doraźne zastępstwa.
Powiązane dokumenty

Kto ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację?
17.1.2014
Przepisy dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji w szkole zawarte zostały w art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. O ile za całość inwentaryzacji odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub szkoły, to warto jednak podkreślić, że inaczej jest w przypadku odpowiedzialności materialnej.
Powiązane dokumenty

Nagroda jubileuszowa a przejście na świadczenie kompensacyjne
13.1.2014
Nagrodę jubileuszową wypłaca się nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy jedynie wówczas, gdy nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
Powiązane dokumenty

Związki zawodowe a awans zawodowy
2.1.2014
Skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego określone zostały w Karcie nauczyciela. Czy jednak udział przedstawiciela związku zawodowego w pracach komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczyciela jest konieczny?
Powiązane dokumenty

Kto jest odpowiedzialny za funkcjonowanie kontroli zarządczej w szkole?
16.12.2013
Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań zgodnych z prawem, efektywnych, oszczędnych i terminowych.
Powiązane dokumenty