Utwórz konto | Zaloguj się
Szukasz pracy?
Rekrutujesz pracowników?

Dowiedz się więcej

Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Chcesz wiedzieć więcej o Eduinfo?


Zadzwoń do nas!
22 559 36 52


Napisz do nas!

Do not fill this:

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Prawo - Komentarze i opinie
Forma zatrudnienia nauczycieli przez szkoły niepubliczne
6.10.2014
W szkołach publicznych nauczyciele mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Inaczej jest w szkołach niepublicznych. Jednocześnie Sąd Najwyższy orzekł, że szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może zatrudniać nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych.
Powiązane dokumenty

Przywrócenie do pracy nauczyciela niesłusznie zwolnionego
25.9.2014
Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie ustalenia przez sąd, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest niedopuszczalne lub narusza przepisy, sąd pracy - uwzględniając żądania pracownika - orzeka o przywróceniu go do pracy, ewentualnie o odszkodowaniu.
Powiązane dokumenty

Jak otrzymać wyprawkę szkolną od rządu
19.8.2014
Wyprawka szkolna jest pomocą polegającą na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego oraz do kształcenia w zawodach. W zależności od spełnianych kryteriów jeden uczeń może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 175 zł do 770 zł.
Powiązane dokumenty

Wyprawka w roku szkolnym 2014/2015
14.8.2014
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024).
Powiązane dokumenty

Nowa klasyfikacja zawodów
11.8.2014
Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zwodów szkolnictwa zawodowego. Na liście wyszczegółowionych zawodów znalazły się nowe pozycje: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych oraz mechanik motocyklowy.
Powiązane dokumenty

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na czas określony
8.8.2014
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 6 Karty nauczyciela w przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego stosunek pracy z nimi nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć.
Powiązane dokumenty

Karta nauczyciela w szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jst
31.7.2014
Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie czy w umowie o pracę dotyczą mnie tylko przepisy KP czy Karty nauczyciela również? Pracodawca twardo stawia warunki tłumacząc, że nie jestem juz nauczycielem publicznym i zawsze mogę nie przyjąć warunków pracy i nie przedłużać umowy.
Powiązane dokumenty

Kiedy wprowadzić w szkole regulamin pracy?
2.7.2014
Regulamin pracy powinien zostać wprowadzony w szkołach i placówkach oświatowych zatrudniających powyżej 20 pracowników oraz nieobjętych zbiorowym układem pracy w zakresie, jaki powinien regulować wspomniany regulamin.
Powiązane dokumenty

Zasady działania placówek oświatowo-wychowawczych
13.6.2014
W placówkach wychowania pozaszkolnego organizuje się zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Organizację tych zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Powiązane dokumenty

Praca nauczyciela podczas wycieczki szkolnej
23.5.2014
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć. W związku z tym, czy praca nauczyciela podczas wycieczki szkolnej może być potraktowana jako godzina ponadwymiarowa?
Powiązane dokumenty